Nov 28

ХАЕ КАРАВАН во 7 градови: Штип, Кочани, Струмица, Тетово, Крушево, Охрид и Битола

Во периодот од 18 октомври до крај на ноември 2014 година, Здружението на пациенти ХАЕ Македонија ќе реализира едукативен ХАЕ Караван во 7 градови во Македонија: Штип, Кочани, Струмица, Тетово, Крушево, Охрид и Битола со следниот распоред:

Град Локација Дата Време
Штип Факултет за образовни науки 18.10.2014 12:30
Кочани Општа болница Кочани 25.10.2014 12:00
Крушево Здравствен дом Крушево 8.11.2014 10:00
Битола Висока школа Битола 8.11.2014 13:00
Охрид Сала на совет на општина Охрид 15.11.2014 11:00
Тетово Дом на Арм Тетово 22.11.2014 12:00
Струмица Општа болница Струмица 29.11.2014 12:00

Continue reading