ХАЕ Настан во соработка со Тактус – здружение за развој на културно уметнички вредности